Πρόσμικτα Σκυροδέματος

   
 
  1. Υπερευστοποιήτες σκυροδέματος
  2. Ρευστοποιητές σκυροδέματος
  3. Στεγανοποιητικά μάζας
  4. Επιβραδυντές πήξεως

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος χρησιμοποιούνται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικά σε κατασκευές που περιέχουν, ή προσβάλονται από νερό όπως:

  1. Δεξαμενές
  2. Φράγματα
  3. Αποχευτευτικά έργα
  4. Κανάλια
  5. Κτιριακές κατασκευές και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα

( Δείτε: εικόνα 1 )

 
 
   


 
ΑΡΧΙΚΗ | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright 2010 © ΑΦΟΙ Π. ΓΟΥΡΝΑ Ε.Π.Ε.